Khoa Mắt tổng hợp - Khoa Mắt

Khoa phòng hiện có

Đã khai báo 2 khoa phòng. Nếu chưa đủ/có thể Click vào đây để thêm mới. Nếu đơn vị nhập dư khoa phòng, vui lòng sửa thành 1 hội đồng/ban/tổ nào đó. Hoặc có thể ghi "Không sử dụng", sau này đổi tên thành khoa phòng mới thành lập nếu có. Phần mềm không cho xóa để tránh các lỗi về sau.