Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng - Hải Phòng - Mã: 16637

Điểm hài lòng Người bệnh nội trú

Không có dữ liệu

Điểm hài lòng Người bệnh Ngoại trú

Không có dữ liệu

Điểm hài lòng Nhân viên Y tế

Không có dữ liệu

Ý kiến người bệnh

Không có dữ liệu

Ý kiến nhân viên Y tế

Không có dữ liệu

Khoa phòng hiện có

Đã khai báo 12 khoa phòng. Nếu chưa đủ/có thể Click vào đây để thêm mới. Nếu đơn vị nhập dư khoa phòng, vui lòng sửa thành 1 hội đồng/ban/tổ nào đó. Hoặc có thể ghi "Không sử dụng", sau này đổi tên thành khoa phòng mới thành lập nếu có. Phần mềm không cho xóa để tránh các lỗi về sau.
  •  

Hài lòng Người bệnh Nội trú

Không có dữ liệu
Không có dữ liệu

Điểm hài lòng Người bệnh Ngoại trú

Không có dữ liệu
Không có dữ liệu

Điểm hài lòng Nhân viên

Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
3. Tuyến
Huyện