Điểm hài lòng Người bệnh nội trú

Không có dữ liệu

Điểm hài lòng Người bệnh Ngoại trú

Không có dữ liệu

Điểm hài lòng Nhân viên Y tế

Không có dữ liệu

Ý kiến người bệnh

Không có dữ liệu

Ý kiến nhân viên Y tế

Không có dữ liệu

Khoa phòng hiện có

Đã khai báo 2 khoa phòng. Nếu chưa đủ/có thể Click vào đây để thêm mới. Nếu đơn vị nhập dư khoa phòng, vui lòng sửa thành 1 hội đồng/ban/tổ nào đó. Hoặc có thể ghi "Không sử dụng", sau này đổi tên thành khoa phòng mới thành lập nếu có. Phần mềm không cho xóa để tránh các lỗi về sau.

Hài lòng Người bệnh Nội trú

Không có dữ liệu
Không có dữ liệu

Điểm hài lòng Người bệnh Ngoại trú

Không có dữ liệu
Không có dữ liệu

Điểm hài lòng Nhân viên

Không có dữ liệu
Không có dữ liệu

Đánh giá cơ sở

Chưa có đánh giá nào

Thông tin cơ sở

5. Bệnh viện tư nhân có chủ sở hữu trong nước
Mã bệnh viện theo GPHĐ
292/BYT - GPHĐ
Mã bệnh viện do BHXHVN cấp
37819
Mã Bộ Y tế
37819
Tuyến
Huyện
Liên hệ
Liên hệ
+84 368269766
Email đơn vị
Địa chỉ
Số 153 + 155 + 157 + 159 + 161 Lê Đại Hành - Phố Thanh Sơn - Phường Thanh Bình - Thành Phố Ninh Bình