Điểm hài lòng Người bệnh nội trú

Không có dữ liệu

Điểm hài lòng Người bệnh Ngoại trú

Không có dữ liệu

Điểm hài lòng Nhân viên Y tế

Không có dữ liệu

Ý kiến người bệnh

Không có dữ liệu

Ý kiến nhân viên Y tế

Không có dữ liệu

Khoa phòng hiện có

Đơn vị chưa khai báo khoa phòng nào. Click vào đây để thêm khoa phòng

Hài lòng Người bệnh Nội trú

Không có dữ liệu
Không có dữ liệu

Điểm hài lòng Người bệnh Ngoại trú

Không có dữ liệu
Không có dữ liệu

Điểm hài lòng Nhân viên

Không có dữ liệu
Không có dữ liệu

Đánh giá cơ sở

Chưa có đánh giá nào

Thông tin cơ sở

2. Bệnh viện công tự bảo đảm chi thường xuyên
Mã bệnh viện theo GPHĐ
0282/NA-GPHĐ
Mã bệnh viện do BHXHVN cấp
40565
Mã Bộ Y tế
37253
Tuyến
Tỉnh
Email đơn vị
Địa chỉ
số 130, Lê Hồng Phong, Tp Vinh, Nghê An